Regulamin

Regulamin imprezy: „Śląski Air, Piro&MotoShow. FAJERA!”, Lotnisko Muchowiec Katowice, 16.06.2018 r.

Organizatorzy: Aeroklub Śląski,Lotnisko Muchowiec, 40-271 Katowiceoraz Firma Fosa Sp. z o.o. ul. Katowicka 115C, 41-500 Chorzów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2017 poz. 1160 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy pod nazwą: „Śląski Air, Piro& Moto Show. FAJERA!”, która odbędzie się w dniu 16.06.2018 w Katowicach na terenie Lotniska Muchowiec, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: Aeroklub Śląski Lotnisko Muchowiec, 40-271 Katowice oraz Firma Fosa Sp. z o.o. ul. Katowicka 115 C, 41-500 Chorzów, (zwanych dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.Jednocześnie każda osoba decydując się na udział w Imprezie akceptuje wszystkie postanowienia i warunki Regulamin, obiecuje stosować się do jego założeń oraz uzyskuje świadomość o wszelkich konsekwencjach wynikających z odstępstw i złamań zasad Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. „Impreza” rozumie się przez to imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku.
  2. „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
  3. „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
  4. „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  5. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony obszar terenu Lotniska Muchowiec, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; oraz tereny innych obiektów, na których odbywać się będą imprezy towarzyszące.
  6. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu.
  7. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba nieletnia do 6-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów przez osobę dorosłą osoba nieletnia do 6-go roku życia może uczestniczyć w imprezie bez konieczności zakupu osobnego biletu; natomiast osoba nieletniapowyżej 6-tego roku życia – po zakupie odpowiedniego biletu, zgodnie z zapisem w punkcie 13.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci eBilet. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.eBilet.pl
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny z kuponem kontrolnym, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
 5. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 6. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy.
 8. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna (z potwierdzoną grupą inwalidzką) chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 9. Bilet ulgowy przysługuje osobom pomiędzy 6 a 15 rokiem życia. Dostępny w sprzedaży pakiet rodzinny 2 +1 przysługuje dwóm osobom dorosłym oraz jednemu dziecku do 15 roku życia. Pakiet rodzinny 2 + 2 przysługuje dwóm osobom dorosłym oraz dwójce dzieci do 15 roku życia. Rodzic lub opiekun, zobowiązany jest do wykazania przy wejściu na imprezę, że osoba nieletnia znajduje się w określonym przedziale wiekowym i dzięki temu upoważniona jest do skorzystania ze zniżki.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest nieletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę nieletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 14 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
  1. osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawyz dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
  2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu;
  3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. osobie posiadającej broń lub
  5. inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

  6. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  7. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. nie posiadającym Identyfikatora,
  2. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  3. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  4. posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
  5. nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  6. zachowującym się w sposób nieodpowiedni (sugerujący pozostawanie pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, agresywny, niekomfortowy dla innych widzów).
  7. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  4. zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego przy bramie imprezy, gdzie uszkodzony Identyfikator wymieniony zostanie na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy.
 5. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.
 7. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 8. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 15 d), 16 d) lub w pkt 22 Regulaminu,
  4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 9. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  – ręczne wykrywacze metalu,
  – wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 11. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych dokonuje przez:
  – sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
  – porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 14. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 15. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy: scena koncertowa; Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
 16. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  – scena,
  – zaplecze sceny,
  – strefa produkcji,
  – garderoby artystów oraz sportowców,
  – zaplecze techniczno-socjalne,
  – widownia,
  – strefa gastronomiczna,
  – zespoły wejścia głównego,
  – punkty Sanitarne
  – punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 17. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby, zaplecze techniczno-socjalne oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji światła i dźwięku, pomieszczenia techniczne i administracyjne Aerokluby Śląskiego.
 18. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  2. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
 19. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy proszeni są o przybywanie na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. SANKCJE KARNE:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. VII. REKLAMACJE:

 9. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatorów:

  Aeroklub Śląski
  Lotnisko Muchowiec, 40-271 Katowice

  lub

  Firma Fosa Sp. z o.o.
  Katowicka 115 C, 41-500 Chorzów

 10. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 45 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 11. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.fajera.com.pl
  – w punktach sprzedaży Biletów;
  – w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
  – w kasach biletowych;
 5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 45 na piśmie, przesyłką poleconą.
 6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Przepisy Prawa obowiązujące na terenie RP.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 r.

Katowice, dnia 26 marca2018r.

Lotnictwo, motoryzacja i fajerwerki! Pierwsza taka impreza na Śląsku, która poruszy niebo i ziemię. Akrobacje powietrzne w wykonaniu asów lotnictwa, statyczne ekspozycje śmigłowców i samolotów, szybkie samochody oraz efektowne pokazy pirotechniczne na finał! W jednym miejscu, w jednym czasie, dla wszystkich! Przyjdź i spędź niezapomniany dzień z głową w chmurach! Świętuj z nami 90-lecie lotniska Katowice-Muchowiec!